Nyt fra Tænketanken Mandag Morgen

EU-KAMPEN OM DE KLOGE MILLIARDER


I samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet har Tænketanken Mandag Morgen produceret podcastserien “EU-KAMPEN OM DE KLOGE MILLIARDER”. Undervejs i de tre podcasts kommer vi bag om de afgørende politiske forhandlinger om det nye forsknings- og innovationsprogram Horizon EU og programmets visioner for en bæredygtig fremtid og et mere innovativt Europa.

Lyt med her.

Bystrategisk udsyn


Kom med til konference om “Den blandede By”.

Hvis du arbejder med byudvikling, og interesserer dig for, hvordan kommuner, boligforeninger og mange andre aktører arbejder med idealet om den blandede by, så er denne konference bestemt “need to have”. Tænketanken Mandag Morgen har igen bistået Landsbyggefonden med at konceptudvikle og levere hybrid-konferencen, der finder sted i Århus og online d. 3. Juni.

Læs mere og tilmeld dig her.

Grøn omstilling kræver grønne kompetencer og grønt arbejdsmarked


Tænketanken Concito og Tænketanken Mandag Morgen går sammen om stort strategisk projekt, der skal kortlægge behovet for grønne kompetencer og grøn opkvalificering på det danske arbejdsmarked, for at vi kan nå i mål med den grønne omstilling og sikre udnyttelsen af et historisk stort potentiale for eksport og beskæftigelse.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden, Industriens Fond, samt PensionDanmark og vil løbe over to år.

Læs mere om projektet her.

Aarhuskompasset


I 2019 besluttede Aarhus Kommune at sige endegyldigt farvel til New Public Management og finde en ny fælles forståelsesramme. Tænketanken Mandag Morgen har hjulpet Aarhus Kommune i processen med at nytænke kommunens ledelse, styring og velfærdsudvikling, så fokus er på det, der tydeligt giver værdi for borgerne og samfundet. Resultatet er Publikationen Aarhuskompasset, der oversætter den nye forståelsesramme til fire veje: Nye veje til at lytte, løse, lære og lede. Aarhuskompasset er fyldt med vigtige dilemmaer og gode eksempler på ståsteder og veje at gå, hvis man ønsker en kommune, der sætter borgeren før systemet. Et enigt byråd har tilsluttet sig Aarhuskompasset.

Læs publikationen ”Aarhuskompasset – Mindre system. Mere borger.” her.

Trivsel og leg ifølge børnene – et systematisk litteraturstudie


Tænketanken Mandag Morgen har i samarbejde med LEGO Fonden taget første skridt i projektet om ”Det gode børneliv – ifølge børnene” med et systematisk litteraturstudie, der skaber et overblik over den nyere børneforsknings svar på spørgsmålet: Hvordan oplever børn selv deres trivsel og leg i hverdagen?

Studiet inkluderer 61 studier publiceret i perioden 2015-2020 fra Danmark, Sverige og Norge, hvor børn og unge i skolealderen (ca. 6-16 år) indgår som respondenter og selv rapporterer deres erfaringer, holdninger og oplevelser.

Læs litteraturstudiet.

Årsager til ikke at stemme, og hvad vi kan gøre ved det


I en ny undersøgelse dykker Tænketanken Mandag Morgen ned i årsagerne til ikke at stemme, og foreslår initiativer, der kan øge valgdeltagelsen frem mod kommunal- og regionsrådsvalget i år.

Undersøgelsen er finansieret af Kommunernes Landsforening, Danske Regionerne, BL – Danmarks Almene Boliger, Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborgfondet.

Læs undersøgelsen.

Nordisk topmøde for civilsamfund


På bevilling af Nordisk Ministerråd afholder Tænketanken Mandag Morgen sammen med Center for Frivilligt Socialt Arbejde det første nordiske topmøde for civilsamfund af sin slags – med et særligt fokus på udsatte voksne og unge på tærsklen til voksenlivet.
Formålet er at styrke videndeling, debat og fælles visionsskabelse for civilsamfundets engagement i udviklingen og styrkelsen af den nordiske velfærdsmodel.

Hvilken værdi oplever kommunerne ved borgerinddragelse?


Tænketanken Mandag Morgen er gået sammen med Kommunaldirektørforeningen om at undersøge værdien af borgerinddragelse i kommunerne. Undersøgelse skal gennem survey, interviews og workshop kaste lys på, hvordan kommunerne arbejder med borgerinddragelse, hvilken rolle kommunaldirektøren indtager, og hvilke barrierer, der står i veje for de gode, demokratiske borgerinddragelsesprocesser.

Mandag Morgens strategidirektør, Lisbeth Knudsen, præsenterer undersøgelsens resultater på Kommunaldirektørforeningens landsmøde den 6. maj.

Kontakt souschef og senioranalytiker, Mathias Heilesen, på mkh@mm.dk for mere info.

Hvordan ser det gode børneliv ud – ifølge børnene?


I løbet af 2020 og 2021 kaster Tænketanken Mandag Morgen og LEGO Fonden lys på børns opfattelse af det gode børneliv i en ny og omfattende national undersøgelse.

Der er tale om den største nationale undersøgelse af sin slags i nyere tid, hvor et repræsentativt udsnit af danske børn fra 0. til 10. klasse i hele landet deltager.

I undersøgelsen er børneperspektivet i centrum. Vi bruger alderstilpassede auditive og tekstlige spørgeskemaer til ca. 1.800 børn, og vi supplerer med dybdegående interviews og mobiletnografiske metoder for at forstå, hvad børn på tværs af hele skolealderen lægger vægt på i et godt børneliv, og hvilken rolle leg og legende læring spiller.

Undersøgelsen understøttes og kvalificeres af en følgegruppe med førende børneforskere og -eksperter fra bl.a. DPU, KU, Børns Vilkår og Børnerådet, der giver faglig og metodisk sparring gennem hele forløbet.

Resultaterne lanceres og diskuteres sammen med en bred kreds af politikere, fagprofessionelle, interesseorganisationer og eksperter i efteråret 2021.

Vil du gerne vide mere om undersøgelsen? Så kontakt projektleder Mathias Heilesen på mkh@mm.dk.

Hvordan lærer vi som samfund og mennesker at leve med algoritmer og kunstig intelligens på den gode måde?


Tænketanken Mandag Morgen er med i et ambitiøst forsknings- og oplysningsprojekt med navnet “Algoritmer, Data og Demokrati”. Projektet er finansieret af en bevilling fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. Det har en forskningsdel med et budget på 80 mio. kr. under ledelse af professor Sine Nørholm Just, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet, og en oplysnings- og formidlingsdel på 20 mio. kr. under ledelse af chefredaktør Lisbeth Knudsen fra Tænketanken Mandag Morgen. Professor David Budtz Pedersen fra Aalborg Universitet er udpeget som videnskabelig rådgiver på projektet og skal hjælpe til at sikre integrationen mellem forsknings- og oplysningsprojektet.

Med forenede kræfter fra civilsamfund, offentlig og privat sektor er det målet at sprede viden og øge befolkningens bevidsthed og engagement i algoritmernes og digitaliseringens indflydelse på vores liv og samfund.

Læs mere her

Digital grøn omstilling i de Nordisk-baltiske lande


Nordisk Ministerråd ønsker at rette fokus på, hvordan den digitale grønne omstilling i de Nordisk-Baltiske lande kan accelereres af nye policy-tiltag.

Vi er i Tænketanken Mandag Morgen blevet tildelt opgaven med at stå i spidsen for denne vidtrækkende analyse, der skal kortlægge aktuelle policy-tiltag, identificere styrkepositioner og barrierer og ikke mindst etablere og involvere et bredt forankret ekspert-community på tværs af 11 lande.

Analyser, rapport og tilknyttede events bliver leveret i samarbejde med dygtige folk fra Nordic Sustainability, Lead Sustainability og Smart City Insights og med dedikeret sparring fra Digitaliseringsstyrelsen.

Innovation på socialområdet – læring i en krisetid


Da samfundet lukkede ned i foråret, reagerede kommuner, regioner og civilsamfund ved at åbne op for en hidtil uset innovationskraft for at holde hånden under samfundets udsatte.

Sammen med Bikubenfonden har Tænketanken Mandag Morgen set nærmere på dette i vores analyse ’Innovation i socialsektoren – læring i en krisetid’

Læs rapporten.

Kickoffkonference for nye EU-programmer for uddannelse, forskning og innovation


I samarbejde med Uddannelses og Forskningsstyrelsen udarbejder og afvikler Tænketanken Mandag Morgen den virtuelle konference for nye EU-programmer for uddannelse, forskning og innovation. Konferencen finder sted d. 25.-26. november 2020

Du kan læse mere om eventet her

Bystrategisk udsyn


Bystrategisk udsyn var en virtuel konference, hvor centrale aktører udvekslede løsninger og visioner for byernes fremtid. D. 29. oktober afviklede Tænketanken Mandag Morgen sammen med Landsbyggefonden konferencen, hvor der blev sat fokus på muligheder og udfordringer for en bæredygtig udvikling fra et bystrategisk perspektiv.

Læs mere om konferencen her

Regulering eller ytringsfrihed på sociale medier


Med jævne mellemrum opstår der en engageret og stærk debat om eksempler på indhold, som danskerne offentliggør på sociale medier. Mens regeringen arbejder på højtryk for at finde modeller for regulering af de sociale platformes indhold, har Tænketanken Mandag Morgen, i samarbejde med Megafon, undersøgt danskernes tolerancegrænser og holdninger til regulering og ytringsfrihed på de sociale platforme. Det er blevet til en landsdækkende survey, interviews med eksperter og et debatarrangement.

Læs rapporten.

Se debatten.

Verdensmestre i fleksibilitet?


I Danmark bryster vi os ofte af at være verdensmestre i det fleksible arbejdsmarked. Men meget tyder på, at vi står over for en række forandringer, som vil være så omfattende, at også det danske fleksible arbejdsmarked, som vi kender det i dag, vil komme under pres. Sammen med en række partnere har Tænketanken Mandag Morgen undersøgt kerneudfordringer på fremtidens arbejdsmarked, og taget debatten om, hvorvidt det danske arbejdsmarked følger godt nok med tiden.

Læs rapporten.

Se debatten.

Marginaliserede vælgere


Tænketanken Mandag Morgen er i samarbejde med Kommunernes landsforening(KL), Danmarks almene boliger(BL) og DUF ved at undersøge hvorfor nogle dele af samfundet vælger ikke at deltage i demokratiet. Vi ved på baggrund af tidligere forskning, hvem disse personer drejer sig om, men vi ved endnu ikke, hvorfor de vælger ikke at stemme. Denne undersøgelse vil derfor forsøge at afdække bevæggrundene hos de af samfundet, som falder udenfor den demokratiske deltagelse.

SENESTE UDGIVELSE

INDSIGT: ANALYSE AF INNOVATION PÅ SOCIALOMRÅDET UNDER CORONAKRISEN

Hvordan påvirkede coronakrisen innovationen blandt sociale organisationer?

DET SENESTE ÅR HAR VI SAMARBEJDET MED