Loading...
CASES2018-09-13T10:44:32+00:00

VoresStemmer


Løsninger
Udfordring

Demokratiet i Danmark er udfordret. Tilliden til politikerne er faldet markant de senere år, og mange danskere tror ikke længere på, at politikerne har løsningerne på samfundets udfordringer. De føler sig koblet af de politiske processer på Christiansborg og i kommunalbestyrelserne. Det er ikke bare en udfordring for politikerne – men for selve demokratiet.

Selvom Danmark på mange måder fortsat kan bryste sig af et levende demokrati med høj valgdeltagelse, et udbredt organisationsdemokrati og solide demokratiske institutioner både nationalt og lokalt, så er den dalende tillid til politikerne et opråb fra befolkningen, der ikke bør siddes overhørig. Demokratiet kan ikke tages for givet. Det skal udvikles, så det fortsat er relevant og meningsfuldt for de borgere, det er til for.

Tilgang

VoresStemmer er et initiativ fra Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Varde, Assens og Roskilde Kommuner støttet af A.P. Møller Fonden.  Målet er at sætte behovet for udvikling af demokratiet på dagsordenen og skubbe på udviklingen gennem konkrete aktiviteter. Vi skal vi afprøve nye deltagelsesformater i langt større skala, end det tidligere er blevet gjort i Danmark. Og vi skal udbrede viden og erfaringer til hele landet.

Læs mere om projektet her

Mange sandheder
om sundhed


Indsigter

Mødesteder
Udfordring

Skal man lade sit barn vaccinere? Er cannabis medicin? Kan den rette kost kurere autisme? Mens mængden af information om sundhed og helbred vokser og vokser, oplever et stigende antal danskere, at det er svært at finde rundt i, hvad er sundt og usundt.  Samtidig ermistilliden til, at sundhedsautoriteter som læger og forskere ved, hvad der er sundt og usundt, voksende. Men hvem bærer ansvaret for udviklingen? Og hvad kan der gøres for at sikre, at udvekslingen af viden på sundhedsområdet er vidensbaseret og samtidig relevant og meningsfuld for borgerne?

Tilgang og resultat

Trygfonden og Tænketanken Mandag Morgen samlede forskere, myndigheder, medier, fagpersoner og patientforeninger til en arbejdende konference for at diskutere, hvilke muligheder de enkelte aktører – hver for sig og sammen – har for at vende udviklingen. Konferencen havde fokus på at udvikle konkrete løsninger og forpligte centrale aktører på handling.

Forud for konferencen lavede vi en befolkningsundersøgelse, der undersøgte hvilke kilder, danskerne bruger til at søge information om sundhed, og hvilke de opfatter som mest troværdige. Analysen fungerede som et fælles afsæt for deltagerne og bidrog desuden til at aktualisere problemstillingen.

Du kan læse analysen her

“Det bedste ved dagen var kombinationen af kvalificerede oplæg, spændende diskussioner og stram facilitering af gruppediskussioner.”

– Deltager på ’Mange sandheder om sundhed’

Industri 4.0 i praksis


Indsigter

Mødesteder
Udfordring

Digitale teknologier som kunstig intelligens, internet of things og big data forandrer lige nu vores samfund radikalt. Omstillingen til industri 4.0 skaber nye muligheder for danske virksomheder for at producere bedre, hurtigere og grønnere. Men det er ikke en udvikling, der sker af sig selv – det kræver politisk vilje, parate virksomheder og medarbejdere med de rette kompetencer. Så hvordan ser omstillingen ud i praksis – og hvad skal der til fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, de faglige organisationer og fra politisk hold?

Tilgang og resultat

Vi gennemførte en analyse af, hvordan Teknisk Landsforbunds medlemmer oplever omstillingen til Industri 4.0, hvilke krav det stiller til deres kompetencer og uddannelser i fremtiden. Analysen byggede på en spørgeskemaundersøgelse, ekspertinterviews og desk research.

Analysens resultater blev formidlet i publikationen ”Industri 4.0 i praksis”, som du kan læse her.

På Folkemødet 2018 satte vi sammen med virksomheder, uddannelsesfolk og medarbejdere gang i debatten om, hvordan vi uddanner til industri 4.0. Du kan læse mere om debatarrangementet her.

Kommune Forfra


Indsigter
Udfordring

Velfærden er under forandring. Aktive borgere, alternative ressourcer, partnerskaber og politikudvikling uden for rådhusmatriklen er nøgleord i den omstilling. I disse år er mange kommuner ved at tage konsekvensen af, at kommunen ikke har patent på at levere velfærd. I stedet for at være i centrum for velfærden, er kommunen én af flere, der er med til at skabe rammerne for borgernes gode liv. I Aarhus Kommune er den omstilling i fuld gang. Kommunen havde derfor et ønske om at skabe en stærk fælles fortælling på tværs af forvaltningsområder, borgere, virksomheder, foreninger og politikere, der kunne bidrage til at understøtte forandringerne.

Tilgang og resultat

Vi udarbejdede et debatoplæg, der gennem artikler, portrætter, strategiske indspark, debatspørgsmål og konkrete eksempler viser, hvordan Aarhus Kommune arbejder med at gentænke velfærden. Fælles for fortællingerne er, at de viser, at velfærden er en fælles opgave, frem for en kommunal opgave, og at det stiller nye krav til medarbejdere i kommunen, til borgere i byen og til politikerne.

Læs debatoplægget her

Forebyggelse ifølge danskerne


Indsigter
Udfordring

Rygning, alkohol, manglende motion og forkert kost er de største dræbere i dagens Danmark. Vi bruger enorme ressourcer på at behandle og lindre effekterne af usund levevis – men samtidig forbløffende lidt på at forebygge problemerne. Særligt i forhold til børn og unge er der et enormt potentiale i at styrke forebyggelsesindsatsen. Sætter vi tidligt ind, så de unge ikke begynder at ryge og får gode kost- og motionsvaner fra start, forebygger vi en lang række sundhedsmæssige problemer senere i livet. Men hvad er effektiv forebyggelse, og hvilke initiativer bør politikerne og forebyggelsesfeltet fokusere på?

Tilgang og resultat

En af forudsætningerne for at lykkes med forebyggelse er, at indsatsen adresserer temaer og problematikker, som danskernes oplever som relevante og meningsfulde i deres hverdag. Det kræver grundig og ikke mindst opdateret viden om danskernes holdninger, opfattelser og ønsker til forebyggelse. Sammen med TrygFonden har vi derfor igennem de sidste 10 år gennemført en række omfattende befolkningsundersøgelser blandt danskerne, der bl.a. undersøger holdningerne til konkrete forebyggelsesinitiativer og mere principielle spørgsmål om, hvor ansvaret for den enkeltes sundhed skal placeres.

Du kan læse den seneste rapport ”Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne” her.

Fremtidens kost – og ernæringsfaglige


Indsigter
Udfordring

Hvordan tegner fremtidens arbejdsmarked sig for de kost- og ernæringsfaglige? Hvilke udfordringer og muligheder ligger forude? Og hvor er der brug for øget fokus og nytænkning for, at medlemmerne er relevante og efterspurgte på morgendagens foranderlige arbejdsmarked?

Kost & Ernæringsforbundet havde behov for et solidt og strategisk videngrundlag, som ledelsen kunne handle på baggrund af i forbundets arbejde med at styrke de kost- og ernæringsfagliges position på arbejdsmarkedet.

Tilgang og resultat

Vi gennemførte en analyse af, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig for de kost – og ernæringsfaglige, professionens styrker og udviklingspotentialer og hvilke samfundsmæssige og politiske udviklingstendenser, der kan få indflydelse på medlemmernes opgaveløsning og forbundets interessevaretagelse i fremtiden. Analysen bestod bl.a. en tendensanalyse, en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne og en interviewundersøgelse blandt relevante interessenter.

Analysen blev formidlet i en rapport til internt brug og centrale konklusioner blev præsenteret i et oplæg til hovedbestyrelsen.

”Vores samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen om fremtidens arbejdsmarked for de kost-,  ernærings- og sundhedsfaglige har først og fremmest givet os indsigt: Konkret og videnbaseret inspiration til hvordan vi som faglig organisation både kan gribe og skabe nye muligheder, der videreudvikler og styrker professionen til gavn for borgere og samfund.  Vi har nu et fremtidssyn og et referencepunkt udviklet med bidrag fra vores medlemmer og de vigtigste faglige, politiske og kommercielle aktører om professionens perspektiver for de kommende år.”

– Ghita Parry, forbundsformand, Kost & Ernæringsforbundet

Medarbejder med vilje
& Leder på kanten


Indsigter

Mødesteder
Udfordring

Når vi vil ændre velfærden, betyder det nye roller og opgaver for ledere og medarbejdere. I de seneste årtier har vi udviklet professionelle velfærdsorganisationer ud fra et virksomhedsideal. Vi har uddannet velfærdsledere til at udvikle og lede organisationer, der leverer klart definerede serviceydelser til borgerne. Og vi har opfattet medarbejderne som servicemedarbejdere med opgaven at imødekomme kundernes ønsker og behov – så effektivt som muligt.

Men i de kommende år og årtier skal vi have velfærdsledere, der kan udvikle organisationer, der er åbne for såvel borgere som lokalsamfund, og vi skal have medarbejdere, der kan bringe mennesker sammen, søge og forløse ressourcer – hos den enkelte borger, i dennes netværk, blandt grupper af borgere, frivillige organisationer, virksomheder m.fl.

Tilgang og resultat

I de to sideløbende udviklingsprojekter ”Leder på kanten” og ”Medarbejder med vilje” samlede vi kommuner, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, civilsamfundsorganisationer mv. om at udvikle bud på fremtidens velfærdsmedarbejder og leder på tværs af fagområder og sektorer. De to grupper mødtes løbende henover et år til udviklingsmøder, hvor deltagernes egne erfaringer og udfordringer fra egne organisationer, blev sat i spil.

På baggrund af de to projekter udarbejdede vi to publikationer, der viser de gode eksempler på ledere og medarbejdere, der indtager nye roller, og som præsenterer en række greb og metoder, der kan bruges til at arbejde med de nye roller.  Læs dem her og her.