Innovation i socialsektoren – læring i en krisetid

UDFORDRING

I foråret 2020 lukkede det danske samfund ned grundet covid-19. Krisen og de deraf følgende krav og restriktioner ramte vores mest udsatte medborgere hårdt og fik store konsekvenser for det sociale område.

Men coronakrisen bragte ikke kun nye udfordringer med sig. Da samfundet lukkede ned i foråret, reagerede kommuner, regioner og civilsamfund ved at åbne op for en hidtil uset innovationskraft for at holde hånden under samfundets udsatte.

TILGANG

I Tænketanken Mandag Morgen og Bikubenfonden sat os for at undersøge innovationen på socialområdet – imens pandemien har raset. Vi har spurgt mere end 2.300 frivillige sociale foreninger og sociale tilbud om deres arbejde med innovation under coronakrisen, og hvad der har hæmmet eller drevet den. Vi har talt med flere end 30 eksperter, fagfolk og ledere fra socialområdet. Og vi har zoomet ind på de nye indsatser rundtom i landet, der har gjort en konkret, positiv forskel for udsatte borgere under krisen.

RESULTAT

Resultatet af arbejdet har mundet ud i vores analyse ’Innovation i socialsektoren – læring i en krisetid’.  I forbindelse med lanceringen af analysen afholdte tænketanken et lanceringsevent, hvor der blev sat fokus på, hvad vi kan lære om innovation på socialområdet af coronakrisen, og hvilke positive forandringer vi skal videreføre i tiden efter.

Se oplæg og debatter fra lanceringseventet

Læs rapporten

Digital borgerinddragelse i Aarhus Kommune

UDFORDRING

Hvordan involverer man meningsfuldt borgere i udviklingen af en 10-rig anlægsinvesteringsplan? Og hvordan laver man en borgerinddragelse, der er 100% digital, når Corona umuliggør store fysiske forsamlinger? Netop dette har Tænketanken Mandag Morgen hjulpet Aarhus Kommune med at løse.

TILGANG

Tænketanken Mandag Morgen lavede en storskala livesending, hvor borgerne kunne stille spørgsmål til borgmesteren, afviklede digitale ideudviklingsworkshops for byens interessenter og stablede et digitalt borgerinddragelsesunivers på benene, hvor borgerne kunne blive klogere, stemme og lægge deres egne ideer op.

RESULTAT

Mere end 3500 borgere registrerede sig for at stemme eller lægge egne ideer op. Ifølge Jens Christian, udviklingskonsulent i Aarhus Kommune, lykkedes det at finde nye innovative løsninger som betød, at vi endte med et resultat, hvor det lykkedes at nå ud til mange flere borgere og samarbejdspartnere end vi ellers plejer.

Tobaksindustriens strategiskifte

UDFORDRING

Hvad foregår der i tobaksindustrien med alle de nye tobaks- og nikotinprodukter? Tobaksindustrien er i færd med at fremtidssikre sig selv ved at skabe kontakt til næste generation af brugere med nye produkter og markedsføring og ved at give rygere, der gerne vil stoppe, et mindre skadeligt alternativ. Netop denne strategi satte Tænketanken Mandag Morgen sig for at undersøge.

TILGANG

Tænketanken Mandag Morgen har i en periode af andet halvår 2019 kulegravet tobaksindustriens officielt erklærede strategiskifte til produkter med såkaldt reduceret eller ingen helbredsrisiko med særligt fokus på de unge. Med økonomisk støtte fra partnerskabet Røgfri Fremtid har dette udmundet i en dybdegående rapport.

RESULTAT

Vi har kastet et 360-graders kritisk blik på industriens strategi. Resultatet er rapporten Fra Marlboromanden til kvinden med e-cigaretten.

Se omtale af rapporten i Berlingske. 

Nyt vidensgrundlag om udsatte unge i Holbæk 

UDFORDRING

Hvem er de udsatte unge? Og hvordan kan vi blive bedre til at hjælpe dem? Det var de to spørgsmål, som Holbæk Kommune manglede viden for at besvare. Tænketanken Mandag Morgen besvarede spørgsmålene med en dybdegående analyse, og kom med et inspirationsindspark til det fremadrettede arbejde.

TILGANG

Tænketanken Mandag Morgen gennemførte en  analyse, som tegnede et billede af de udsatte unge i Holbæk, faktatjekkede lokale fortællinger om målgruppen og kortlagde den kommunale indsats på området. Resultaterne blev leveret i form af både fremlæggelser og en skriftlig rapport.

RESULTAT

Med det nye vidensgrundlag i hånden er Holbæk Kommune klædt bedre på til at tage hånd om deres udsatte unge. Asbjørn Olsson, Formand for kommunalbestyrelsens opgaveudvalg, udtaler: ”Mandag Morgens analyse har givet projektudvalget et super godt udgangspunkt for det videre arbejde (…) Præsentationerne har været meget velfungerende. Analyseresultaterne er blevet godt underbygget af den grafiske fremstilling”.

Bedre samspil mellem politikere og administration 

UDFORDRING

Region Sjælland ønskede at styrke tilliden mellem politikere og administration. De bad derfor Tænketanken Mandag Morgen om at udvikle et politisk funderet kodeks for samspillet mellem politikere og embedsfolk samt anbefale konkrete løsninger.

TILGANG

Tænketanken Mandag Morgen faciliterede en proces, hvor politikerne bød ind med deres prioriteringer, værdier og forslag. På 17 workshops og et temamøde blev de mange lag i samspillet mellem politikere og administration drøftet og udviklet.

RESULTAT

Processen mundede ud i et politisk kodeks for styrket samspil mellem politikere og embedsfolk samt et inspirationskatalog med 27 ideer og anbefalinger. Kodekset er vedtaget politisk, og Region Sjælland har nedsat arbejdsgrupper, som arbejdere videre med ideer fra processen. Se video om det politiske kodeks her.

Kodeks for god sundhedsformidling

UDFORDRING

Information om sundhed virker ofte forvirrende, og misforståelser mellem sundhedsvæsen, medier og borgere kan føre til ringere sundhed og ressourcespild. Tænketanken Mandag Morgen satte sig derfor for at skabe nye pejlemærker for god sundhedsformidling.

TILGANG

Udfordringen blev grebet an ved at udvikle et kodeks for god sundhedsformidling. Med støtte fra TrygFonden har Tænketanken Mandag Morgen involveret aktører, der kommunikerer om sundhed, herunder medier, bloggere, influencere og sundhedsfaglige.

RESULTAT

Sammen med TrygFonden lancerede vi ‘Kodeks for god sundhedsformidling’ særlig henvendt til medier og til sundhedsfaglige. Håbet er, at alle relevante aktører tilslutter sig og efterlever kodekset. Du kan tilslutte dig her og læse omtale på Videnskab.dk og Dansk Industri.

Holdninger til sundhedsinformation

UDFORDRING

I 2017 fastslog Tænketanken Mandag Morgen, at danskerne synes, det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt. Hvordan ser det ud i 2019: Er danskerne stadig forvirrede? Og er der fortsat behov for at styrke formidlingen af og om sundhed?

TILGANG

Sammen med SundhedsTV undersøgte Tænketanken Mandag Morgen, hvordan danskerne forholder sig til sundhedsinformation. Vi spurgte danskerne og inddrog spørgsmål fra en lignende undersøgelse i 2017 for at kunne se på udviklingen over tid.

RESULTAT

Danskernes holdninger blev præsenteret i analysen ‘Holdninger til sundhedsinformation’, og samtidig med offentliggørelsen blev SundhedsTV, der online videregiver troværdig information om sundhed, lanceret. Se omtale af udgivelsen i Kristeligt Dagblad og i Jyllands-Posten

Udsatte unge: Fra kanten til fællesskabet

UDFORDRING

Hjem til Alle alliancen, Ungdommens Røde Kors, BL – Danmarks Almene Boliger, TrygFonden, Bikubenfonden og Tuborgfondet ønskede at sætte fokus på og samle viden om den voksende gruppe af udsatte unge, der kæmper med psykiske og sociale problemer, føler sig ensomme og sat udenfor i samfundet.

TILGANG

Sammen med partnerne valgte Tænketanken Mandag Morgen at undersøge, hvilken værdi det har at deltage i brede fællesskaber, og hvordan vi bedst kan inkludere udsatte unge i dem. Vi indsamlede eksisterende viden om fællesskaber, deres betydning for udsatte unge og værdi som politisk fokusområde.

RESULTAT

I forbindelse med udgivelse af ‘Udsatte unge: fra kanten til fællesskabet’ afholdt vi en dialogkonference og samlede nøgleaktører på tværs af uddannelses-, bolig- og fritidssektoren for at diskutere inklusion af udsatte unge i samfundets eksisterende, brede fællesskaber.

Kulturanalysen

UDFORDRING

Kulturelle aktiviteter er vigtige for danskerne, men kultur prioriteres lavest blandt velfærdsområderne. Altingets kulturpolitiske netværk bad Tænketanken Mandag Morgen om at indsamle viden om danskernes holdning til kultur for at kvalificere den kulturpolitiske debat.

TILGANG

Tænketanken Mandag Morgen blotlagde danskernes holdning til kultur med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, en række kvalitative interviews og bidrag fra 43 danske kulturinstitutioner.

RESULTAT

Den endelige analyse ‘Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne’ blev lanceret på Christiansborg, hvor politikere og kulturfolk debatterede prioritering af kulturlivet i Danmark. Se omtale af analysen i Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, Kommunerens Landsforening, JydskeVestkysten, POV International og B.T.

VoresStemmer

UDFORDRING

Demokratiet i Danmark er udfordret: Tilliden til politikerne er faldet markant de senere år, og mange danskere føler sig koblet af de politiske processer. Derfor har Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med kommunerne Varde, Assens og Roskilde og med støtte fra A.P. Møller Fonden udviklet VoresStemmer*.

TILGANG

VoresStemmer* er et forsøg på at komme den demokratiske udfordring til livs ved at eksperimentere med nye former for politisk samtale, med nye måder for borgerne at deltage i de politiske beslutningsprocesser og med styrket dialog mellem borgere og politikere.

RESULTAT

I udgangen af 2019 afsluttede vi med succes de tre første kommunale VoresStemmer*, hvor et repræsentativt udsnit af borgerne i henholdsvis Assens, Varde og Roskilde kommune deltog i en dags politikudvikling – og et forløb med videreudvikling af ideerne. Se omtale af projektet: Varde Kommune, Assens Kommune og Roskilde Kommune.

#Misinformation #Propaganda #FakeNews

FOTO: US Embassy

UDFORDRING

Fake news, misinformation og desinformation har forstyrret parlamentsvalg i flere europæiske lande og forurener fortsat den offentlige debat. Hvordan påvirker fake news, misinformation og desinformation vores demokratiske institutioner, og hvad kan vi gøre for at bekæmpe det?

TILGANG

I samarbejde med Udenrigsministeriet og Den Amerikanske Ambassade afholdt vi konferencen #Misinformation #Propaganda #Fake News – A Danish Perspective i november 2018 med deltagelse af politikere, ambassadører, forskere, medier, repræsentanter fra undervisningssektoren og fra techindustrien.

RESULTAT

I konferencen deltog blandt andet Jonathan Albright fra Columbia University, Lucas Graves fra Oxford University, Alina Polyakova fra Brookings Institution i Washington, D.C., og Aviv Ovadya, tidligere chefteknolog på det amerikanske Michigan Universitet. Se programmet her.

Mange sandheder
om sundhed

UDFORDRING

Mens mængden af information om sundhed og helbred vokser, oplever et stigende antal danskere, at det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt. Samtidig er mistilliden til autoriteter på sundhedsområdet stigende. Hvem bærer ansvaret for den udvikling, og hvordan kan man sikre vidensbaseret og relevant information til borgerne?

TILGANG

Tænketanken Mandag Morgen foretog sammen med TrygFonden en befolkningsundersøgelse, som kortlagde, hvor og hvordan danskerne indhenter viden om sundhed, og hvordan danskerne håndterer og reagerer på de mange kilder og informationer på sundhedsområdet.

RESULTAT

Med afsæt i undersøgelsen blev der lavet en analyse og afholdt en konference. Til konferencen samlede Trygfonden og Tænketanken Mandag Morgen forskere, myndigheder, medier, fagpersoner og patientforeninger for at diskutere, hvordan udviklingen kan vendes. Du kan læse analysen her. Se omtale af analysen i Dagbladet Information og Berlingske

Industri 4.0 i praksis

UDFORDRING

Digitale teknologier som kunstig intelligens, internet of things og big data forandrer lige nu vores samfund radikalt. Omstillingen til industri 4.0 skaber nye muligheder, men det er ikke en udvikling, der sker af sig selv – det kræver politisk vilje, parate virksomheder og medarbejdere med de rette kompetencer.

TILGANG

Vi gennemførte en analyse af, hvordan Teknisk Landsforbunds medlemmer oplever omstillingen til Industri 4.0, hvilke krav det stiller til deres kompetencer og uddannelser i fremtiden. Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, ekspertinterviews og desk research.

RESULTAT

Analysens resultater blev formidlet i publikationen ”Industri 4.0 i praksis”, som du kan læse her. På Folkemødet 2018 satte vi sammen med virksomheder, uddannelsesfolk og medarbejdere gang i debatten om, hvordan vi uddanner til industri 4.0. Du kan læse mere om debatarrangementet her.

Kommune Forfra

UDFORDRING

Velfærden er under forandring. Aktive borgere, alternative ressourcer, partnerskaber og politikudvikling uden for rådhusmatriklen er nøgleord i den omstilling. Men hvordan får man formidlet den nye retning, så alle i organisationen kan se vejen frem?

TILGANG

Tænketanken Mandag Morgen udarbejdede et debatoplæg, der gennem artikler, portrætter, strategiske indspark, debatspørgsmål og konkrete eksempler viser, hvordan Aarhus Kommune arbejder med at gentænke velfærden.

RESULTAT

Debatoplægget Kommune Forfra er i dag en fælles fortælling på tværs af forvaltningsområder, borgere, virksomheder, foreninger og politikere. Kommune Forfra viser den ønskede retning og illustrerer gennem konkrete eksempler, hvordan alle aktører kan bidrage til at understøtte forandringerne

Læs debatoplægget her

Forebyggelse ifølge danskerne

UDFORDRING

Rygning, alkohol, manglende motion og forkert kost er de største dræbere i dagens Danmark. Vi bruger enorme ressourcer på at behandle og lindre effekterne af usund levevis – men samtidig forbløffende lidt på at forebygge problemerne. Særligt i forhold til børn og unge er der et enormt potentiale i at styrke forebyggelsesindsatsen.

TILGANG

I en analyse af udfordringen, tog vi blandt andet udgangspunkt i hvad der er effektiv forebyggelse, og hvilke initiativer politikerne og forebyggelsesfeltet bør fokusere på. Det kræver grundig og ikke mindst opdateret viden om danskernes holdninger, opfattelser og ønsker til forebyggelse.

RESULTAT

Sammen med TrygFonden har vi derfor igennem de sidste 10 år gennemført en række omfattende befolkningsundersøgelser blandt danskerne, der blandt andet undersøger holdningerne til konkrete forebyggelsesinitiativer og mere principielle spørgsmål om, hvor ansvaret for den enkeltes sundhed skal placeres. Du kan læse den seneste rapport ”Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne” her. Læs omtale af rapporten - Jyllands-Posten, Danske Patienter & DR

Fremtidens kost - og ernæringsfaglige

UDFORDRING

Kost & Ernæringsforbundet havde behov for et solidt og strategisk videngrundlag, som ledelsen kunne handle på baggrund af i forbundets arbejde med at styrke de kost- og ernæringsfagliges position på arbejdsmarkedet. Der var blandt andet behov for at vide, hvordan fremtidens arbejdsmarked sig for de kost- og ernæringsfaglige tegner sig.

TILGANG

På baggrund heraf gennemførte Tænketanken Mandag Morgen en analyse. Analysen bestod bl.a. en tendensanalyse, en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne og en interviewundersøgelse blandt relevante interessenter.

RESULTAT

Analysen afdækkede hvordan arbejdsmarkedet vil udvikle sig for de kost – og ernæringsfaglige, professionens styrker og udviklingspotentialer og hvilke samfundsmæssige og politiske udviklingstendenser, der kan få indflydelse på medlemmernes opgaveløsning og forbundets interessevaretagelse i fremtiden.

Medarbejder med vilje
& Leder på kanten

UDFORDRING

I de seneste årtier har vi udviklet professionelle velfærdsorganisationer ud fra et virksomhedsideal, hvor fokus er på at levereklart definerede serviceydelser til borgerne.  I de kommende år og årtier skal vi have velfærdsledere og medarbejdere, der i højere grad kan udvikle organisationer, der er åbne for såvel borgere som lokalsamfund.

TILGANG

I to sideløbende udviklingsprojekter ”Leder på kanten” og ”Medarbejder med vilje” samlede vi kommuner, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, civilsamfundsorganisationer mv. om at udvikle bud på fremtidens velfærdsmedarbejder og leder på tværs af fagområder og sektorer, som kunne indgå i en analyse.

RESULTAT

På baggrund af de to projekter og analysen udarbejdede vi to publikationer, der viser de gode eksempler på ledere og medarbejdere, der indtager nye roller, og som præsenterer en række greb og metoder, der kan bruges til at arbejde med de nye roller.  Læs dem her og her.

DET SIDSTE ÅR HAR VI SAMARBEJDET MED