Tilbage til Vidensfelter

Vi tror på, at vores velfærdsmodel trænger til et serviceeftersyn. Det handler helt ind til kernen om den forslidte kliche at sætte borgeren i centrum. At tage udgangspunkt i borgeren som en ressource og en medborger, og ikke kun som en kunde i butikken til forskellige på forhånd definerede og lovregulerede, offentlige ydelser. Vi må i højere grad til at se den enkelte borger som et menneske med individuelle behov, drømme og ressourcer. Den offentlige forvaltning og borgeren er blevet for meget et ”dem og os”-forhold, hvor det er parter, der står over for hinanden, i stedet for parter der arbejder sammen. Det har noget at gøre med vores styringsmodel og vores enorme regelbureaukrati.

I Tænketanken Mandag Morgen er vi optaget af at bidrage til at nytænke og udvikle velfærdssamfundet, dets styringsmæssige strukturer, dets ydelser og de ledelsesudfordringer, der følger med. Vi arbejder på at finde ind til nye løsninger på de meget vanskelige realiteter, som samfundet står med økonomisk og mandskabsmæssigt i de kommende år. Vi beskæftiger os med, hvad frisætning og afbureaukratisering kan komme til at betyde for den offentlige sektor, og hvordan de nye muligheder kan bruges til at bringe borgeren i centrum i fremtiden. Og vi arbejder med de nye politikerroller, lederroller og medarbejderroller, som fremtidens velfærdssamfund vil kalde på.

Ressourcepersoner

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Projektkatalog

Aarhuskompasset – ny forståelsesramme for Aarhus Kommune

Tænketanken Mandag Morgen har i samarbejde med Aarhus Kommune udviklet en ny forståelsesramme for kommunens virke og velfærdsudvikling for og med borgere og partnere i fremtiden. Forståelsesrammen gør op med centrale elementer af New Public Management og sætter retning for kommunens arbejde med samskabt og vidensinformeret velfærdsudvikling, og med fokus på råderum til lokal ledelse og til medarbejdernes faglighed og erfaringer. Aarhuskompasset blev udviklet gennem en meget bred inddragelsesproces med bidrag fra både borgere, virksomheder, ansatte, ledere, politikere og eksperter. 

LÆS MERE

5 pejlemærker for fremtidens ældreliv

Tænketanken Mandag Morgen står bag debatoplægget ‘Fem pejlemærker for fremtidens ældreliv’, der sætter spot på de nødvendige omstillinger for fremtidens ældrepolitik. Debatoplægget samler op på indsigter fra en række policy labs fra projektet Nye Dage – fremtidens ældreliv og fremsætter fem pejlemærker for hvordan vi kan omstille ældrepolitikken.

LÆS MERE

Lokaldemokrati i nybrud

Tænketanken Mandag Morgen har undersøgt, hvordan landets kommuner arbejder med at engagere og inddrage borgerne i politikudvikling og udmøntning, samt hvilke barrierer og potentialer kommunerne oplever for at skabe vedkommende lokal borgerinddragelse. Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra kommunaldirektører landet over, en række dybdegående interviews og inspirerende cases på kommunal borgerinddragelse.

LÆS MERE

Oplæg om de nye politikerroller, lederroller og medarbejderroller

Tænketanken Mandag Morgen arbejder med at definere de nye styringsmekanismer, der skal til for at vi bliver i stand til at gentænke velfærden i en model 2.0. Vi har en veludviklet model for at tilbyde oplæg med indlagte interaktive processer til kommunernes direktioner, workshops, lederseminarer, chefgruppemøder, byrådsseminarer mv. Vi kan levere grundlaget for at den enkelte kommune kan vurdere sine potentialer og udfordrende områder, lige som vi tilbyder særlige dilemmaspil til afklaring af konkrete problemstillinger. 

LÆS MERE

Velfærdens Innovationsdag

I ni år i træk indtil 2020 samlede Tænketanken Mandag Morgen hvert år over 1.000 velfærdsaktører fra alle sektorer i Danmark og Norden til en årlig lederkonference om innovation af velfærdssamfundet. Konferencen bestod både af ministertaler og debat, workshops, løsningsgallerier og messestande.

LÆS MERE

Velfærdsudvikling i Region Hovedstaden gennem samskabte offentlige løsninger

Tænketanken Mandag Morgen udviklede og gennemførte i 2019 et uddannelsesforløb for Region Hovedstadens ledelse og medarbejdere om udvikling af fremtidens sammenhængende offentlige løsninger gennem borgerinddragelse, tættere samarbejde med kommunale aktører og involverende partnerskaber med virksomheder og civilsamfund i regionen.

LÆS MERE

Kommune forfra – Aarhus gentænker velfærden

Kommune Forfra er et debatoplæg udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen for Aarhus Kommune. Publikationen henvender sig blandt andet til de politikere, som skal udvikle politikken for fremtidens velfærd, og til de kommunale ledere og medarbejdere, som skal udmønte velfærden i hverdagen sammen med borgerne. Kommune Forfra indeholder både interviews, debat-spørgsmål og kontante anvisninger.

LÆS MERE

Samarbejdspartnere

Samarbejds-
partnere

Vores samarbejdspartnere er alle offentlige, private, faglige, filantropiske og frivillige organisationer og virksomheder, som gerne vil forstå og bidrage til udviklingen af vores samfund.