Tilbage til Vidensfelter

Vi tror på, at ledere i den private og offentlige sektor i de kommende år kommer til at navigere igennem usikkert farvand og med udsigt til voldsomme forandringer af kendte strukturer og vilkår – og med nye, skærpede krav til hvad god ledelse er. Det handler om en række forskellige hovedspor: Verden omkring os er under hastig forandring, og kriserne står i kø. Det gælder sikkerhedspolitikken, klimaet, energikrisen, fødevaremanglen og gældskrisen. Læg dertil at den nødvendige politiske handlekraft i centrale internationale organer og arenaer som EU og FN er udfordret. Det samme gør sig gældende på den hjemlige front, hvor de kommende års imperative grønne og digitale transformation kræver modig, tydelig og innovativ ledelse på tværs af samfundets sektorer. På tilsvarende vis står den offentlige sektor over for en kolossal ledelsesopgave med at lede nødvendige forandringer fra toppen til velfærdens frontlinjeledere i yderste geled i en tid med offentligt ressourcepres, mangel på arbejdskraft og stigende utilfredshed med det aktuelle serviceniveau. For alle ledere gælder det samtidig, at medarbejdernes og samfundets krav til lederen om at lede og skabe forandringer i kraft af sin autenticitet, etik, empati og visioner fortsat vil stige.

I Tænketanken Mandag Morgen kortlægger og formidler vi den udvikling, både når det gælder megatrends og fremtidsscenarier, og de ledelsesudfordringer offentlige og private, faglige og filantropiske organisationer møder i en verden præget af tumult og ambivalens. Vi dykker ned i, hvordan ledelser og bestyrelser kan navigere i en langvarig tilstand af mangel på arbejdskraft og øgede forventninger fra både samfund, medarbejdere og kunder til bæredygtighed, ansvarlighed og diversitet. Vi er optaget af, hvordan borgerinddragelse og nye, innovative organisationsformer og partnerskaber kan være en gevinst i al velfærdsledelse, og hvordan fremsynet talentpleje, generationsledelse og kompetenceudvikling til fremtidens opgaver kan håndteres på direktionsgangen i virksomheder og organisationer. Vi rådgiver, uddanner, driver netværk og faciliterer udviklingsforløb for ledere og ledelser i alle brancher og sektorer.

Ressourcepersoner

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Projektkatalog

Visions- og inspirationsoplæg for kommuner, virksomheder og organisationer

Tænketanken Mandag Morgen leverer trend-, inspirations- og visionsoplæg og faciliterer udviklingsforløb for byråd og bestyrelser, direktioner og chefgrupper i offentlige og private virksomheder og organisationer, blandt andet om megatrends og udviklingstendenser, bæredygtighed og verdensmål, generationsledelse, strategi og forandringsledelse, nye offentlige styringsmodeller, borgerinddragelse og samskabt velfærd, digitalisering og demokrati mv.

Udviklingskonferencen 2022 – Mulighedernes Sjælland

Tænketanken Mandag Morgen udviklede og gennemførte for Sjællands Udviklingsalliance en stor, regional lederkonference om regionens partnerskaber og potentialer inden for tre prioriterede områder: Digitalisering, rekruttering og grøn omstilling.

LÆS MERE

Topledertalenter i Københavns Kommune

Tænketanken Mandag Morgen gennemfører sammen med konsulenthuset Mannaz i 2023 og 2024 et tværgående udviklingsforløb for Københavns Kommunes toplederpipeline. Forløbet har som ambition, at kommunens topledertalenter får de bedste forudsætninger for at mestre en faglig, strategisk og personalemæssig ledelsesrolle i fremtiden.

LÆS MERE

2030 fremtidsbillede for Region Syddanmark

Tænketanken Mandag Morgen udviklede for Udviklingsråd Sønderjylland et fremtidsbillede for de væsentligste strategiske udfordringer og nødvendige omstillinger for regionens erhvervsliv frem mod 2030.  Fremtidsbilledet, som blev præsenteret på regionens store erhvervsleder-konference i 2020, koncentrerede sig om de tre store omstillinger: Den grønne omstilling, den digitale omstilling; den uddannelsesmæssige omstilling. 

LÆS MERE

Aarhuskompasset – ny forståelsesramme for Aarhus Kommune

Tænketanken Mandag Morgen har i samarbejde med Aarhus Kommune udviklet en ny forståelsesramme for kommunens virke og velfærdsudvikling for og med borgere og partnere. Forståelsesrammen gør op med centrale elementer af New Public Management og sætter retning for kommunens arbejde med samskabt og vidensinformeret velfærdsudvikling, og med fokus på råderum til lokal ledelse og til medarbejdernes faglighed og erfaringer. Aarhuskompasset blev udviklet gennem en bred inddragelsesproces med bidrag fra både borgere, erhvervsliv, ansatte, ledere og politikere. 

LÆS MERE

Velfærdens Innovationsdag

I ni år i træk indtil 2020 samlede Tænketanken Mandag Morgen hvert år over 1.000 velfærdsaktører fra alle sektorer i Danmark og Norden til en årlig lederkonference om innovation af velfærdssamfundet. Konferencen bestod både af ministertaler og debat, workshops, løsningsgallerier og messestande.

LÆS MERE

Velfærdsudvikling i Region Hovedstaden gennem samskabte offentlige løsninger

Tænketanken Mandag Morgen udviklede og gennemførte i 2019 et uddannelsesforløb for Region Hovedstadens ledelse og medarbejdere om udvikling af fremtidens sammenhængende offentlige løsninger gennem borgerinddragelse, tættere samarbejde med kommunale aktører og involverende partnerskaber med virksomheder og civilsamfund i regionen.

LÆS MERE

Bedre samspil mellem politikere og administration i Region Sjælland

På opdrag af Region Sjælland faciliterede Tænketanken Mandag Morgen i 2020 en proces, der skulle munde ud i et politisk funderet kodeks for et styrket samspil mellem regionens politikere og de administrative medarbejdere. Processen bestod blandt andet af et særligt målrettet udviklingsforløb og 17 workshops. 

LÆS MERE

Folkemødets Ledelsesscene

Sammen med DJØF, Lederne og Mercuri Urval stod Tænketanken Mandag Morgen for Folkemødets store debatscene om ledelse i 2018 og 2019. I partnerskabet udviklede, afholdt og modererede Tænketanken Mandag Morgen 20 debatter over tre dage med beslutningstagere og topledere fra alle samfundets sektorer.

LÆS MERE

Verdensmålsugen

Verdensmålsugen er årets topmøde om verdens vigtigste plan for mennesker og vores planet. Tænketanken Mandag Morgen står sammen med 2030-panelet, Global Compact Network Danmark og Altinget bag Verdensmålsugen, der afholdes hvert år frem til 2030, for at give samtalen om Verdensmålene et markant og forpligtende løft og sikre et både bredere og dybere engagement af samfundsaktører.

LÆS MERE

Fagprofessionelle ledelses- og strateginetværk

Tænketanken Mandag Morgens fagprofessionelle netværk sætter rammerne om faglige diskussioner om ledelse og strategi i et fortroligt forum. Vi bringer nøglepersoner og ledere fra offentlige institutioner, interesseorganisationer og private virksomheder sammen fem gange årligt, og faciliterer møder, der er oplysende, saglige, aktuelle og personlige således, at du bliver udfordret og får indsigt i den nyeste udvikling inden for netop dit fagområde med input fra førende eksperter og beslutningstagere.

LÆS MERE

Uddannelser i ledelse og strategi

Tænketanken Mandag Morgen udvikler og gennemfører uddannelser og kompetenceudvikling om ledelse og strategi målrettet fagfolk og beslutningstagere fra alle samfundets sektorer. Til hvert læringsforløb samarbejder vi med førende eksperter og anerkendte undervisere inden for ledelse og strategi, så deltagerne får et både inspirerende og relevant, praksisbaseret og anvendelsesorienteret læringsudbytte baseret på nye indsigter og best practice erfaringer fra danske og internationale virksomheder og organisationer.

LÆS MERE

Kommunale velfærdschefer – medlemsundersøgelser

Årsmødet er den begivenhed, som én gang om året samler medlemmerne i Kommunale Velfærdschefer på tværs af kommuner og forvaltningsområder. Årsmødet finder sted over to dage og har et aktuelt velfærdstema til debat, som underbygges af veloplagte og kvalificerede oplægsholdere: Forskere, ledere, velfærdseksperter – og gerne også en eller flere ministre. Årsmødet byder selvfølgelig også på rig mulighed for kollegial sparring og networking.
Tænketanken Mandag Morgen faciliterede årsmødet. 

LÆS MERE

Samarbejdspartnere

Samarbejds-
partnere

Vores samarbejdspartnere er alle offentlige, private, faglige, filantropiske og frivillige organisationer og virksomheder, som gerne vil forstå og bidrage til udviklingen af vores samfund.