Tilbage til vidensfelt

Projektkatalog

Motiverende undervisning – ifølge børnene

Tænketanken Mandag Morgen og LEGO Fonden er gået sammen om at kortlægge danske skoleelevers erfaringer med meningsfuld og motiverende undervisning i grundskolen. Den landsdækkende undersøgelse, som er den første af sin slags herhjemme, har til hensigt at skabe et vidensgrundlag, som kan bidrage til at afhjælpe den fortsat stigende skoletræthed blandt elever på mellemtrinnet og i udskolingen landet over. Undersøgelsen byder på omfattende indsigter fra skoleeleverne selv inklusive unikke erfaringer fra børn med særlige behov, fra lærerne og skolelederne samt en række best practice cases af virkningsfulde indsatser og metoder inden for motivationsfremmende undervisning. Vi igangsatte undersøgelsen i 2022 og forventer at lancere og sætte resultaterne til debat løbende i 2023. 

LÆS MERE

ADD-projektet: Børneundersøgelse – Børnenes digitale liv

Tænketanken Mandag Morgen gennemfører sammen med en række partnere under ADD-programmet en survey-analyse blandt 1400 danske børn og unge om deres digitale liv. Analysen, der lanceres den 25. maj 2023, beskriver blandt andet, hvordan unge handler, når de oplever ubehagelige ting på nettet, hvem de taler med og hvem de mener har ansvaret for at sikre en tryg online tilstedeværelse.

LÆS MERE

Det gode børneliv – ifølge børnene 

Sammen med LEGO Fonden har Tænketanken Mandag Morgen gennemført en stor landsdækkende undersøgelse af, hvad en hel generation af danske skolebørn synes, at et godt børneliv er. I undersøgelsen spørger vi over 1.700 børn i alderen 5-15 år fra hele landet og kombinerer spørgeskemaundersøgelsen med interviews og mobiletnografi. Undersøgelsen giver et unikt og bredt indblik i børns opfattelse af det gode børneliv på tværs af hverdagens betydningsfulde arenaer, hvor børnelivet udspiller sig: I familien, skolen og fritiden – og både online og offline.

LÆS MERE

The good lifeaccording to children 

Tænketanken Mandag Morgen and the LEGO Foundation comissioned the report The Good Life – according to children, which is the most comprehensive survey of children’s attitudes and values across all school-age children. The survey provides a unique and broad insight into Danish children’s experiences of and attitudes to what constitutes a good life for children across the various arenas in their lives: in the family, at school and after school – and both online and offline.

LÆS MERE

Frirum som et værn mod mistrivsel 

Tænketanken Mandag Morgen står sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) bag rapporten ‘Frirum som et værn mod mistrivsel’ fra 2022, der baserer sig på en landsdækkende survey, dybdegående interviews, fokusgruppe-interviews og mobiletnografi. Undersøgelsen adresserer den historisk høje mistrivsel blandt børn og unge, og peger på en løsning; nemlig frirum.

LÆS MERE

TechRealungdommens techtopmøde

Tænketanken Mandag Morgen gennemførte i oktober 2022 det første store tech-topmøde for unge. Eventet samlede 800 unge fra ungdomsuddannelser i hele landet til en hel dag med fokus på at bringe unge ind i debatten om de store spørgsmål, dilemmaer og muligheder, der vokser ud af den teknologidrevne samfundsudvikling.

LÆS MERE

Nordisk Folkemødestafet

Tænketanken Mandag Morgen står bag en debatrække på folkemøderne i Norden om, hvordan vi får flere unge med i positive fællesskaber. Debatterne bindes sammen ved hjælp af et stafetelement, hvor den første folkemødedebat giver en central udfordring og et spørgsmål videre til den næste debat i rækken også fremdeles. Indsigt anvendes i udvikling og drift af civilsamfundsplatformen samt sammenfattes til et notat til inspiration ifm. Ministerrådets arbejde med den nye handlingsplan ifm. 2030 visionen. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd og afvikles i sommeren 2023.

LÆS MERE

Børn og unges erfaringer med ubehagelige oplevelser online 

Tænketanken Mandag Morgen har udført den kvalitative undersøgelse ‘Børn og unges ubehagelige oplevelser online’ fra Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med Algoritmer, Data og Demokrati-projektet (ADD-projektet), der går tæt på børn og unges syn på dårlige oplevelser på internettet. Undersøgelsen viser, at børn og unge oplever, at krænkelser og ubehagelige oplevelser online er udbredte og en del af præmissen for deres digitale liv.

LÆS MERE

Bryd barrieren

I samarbejde med Red Barnet og Lauritz Fonden har Tænketanken Mandag Morgen foretaget analysen ’Bryd barrieren’, som belyser, hvilke unge der står uden for fritidsfællesskaberne, hvilke barrierer der forhindrer deres deltagelse, og hvilke potentialer der er for at få flere unge i udsatte positioner med i positive fritidsfællesskaber.

LÆS MERE

Hvordan tager vi bedre hånd om børn og unge med Binge Eating Disorder (BED)?

LÆS MERE

Tænketanken Mandag Morgen er sammen med Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser gået sammen for at indsamle, gennemgå og formidle den eksisterende viden om spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder (BED) blandt børn og unge i Danmark, der indtil for ganske nylig var underbelyst. Det resulterede blandt andet i et debatoplæg, en podcast, en rundbordssamtale med nøgleaktørerne samt det første danske litteraturstudie om behandling af børn og unge med BED og subklinisk BED.

Trivsel og leg ifølge børnene 

Sammen med LEGO Fonden har Tænketanken Mandag Morgen i 2020 lavet det første systematiske litteraturstudie, der tager temperaturen på skolebørns holdninger til et godt børneliv på tværs af de betydningsfulde arenaer: familien, skolen og fritidslivet. Formålet med litteraturstudiet var at afdække den nyere børneforsknings svar på spørgsmålet: Hvordan oplever børn selv deres trivsel og leg i hverdagen? 

LÆS MERE

Ungelivet under og efter corona 

Tænketanken Mandag Morgen har i samarbejde med Sønderborg Kommune undersøgt, hvordan unge i Sønderborg selv mener, at coronakrisen har påvirket dem, og hvilke bekymringer de gør sig om krisens varige konsekvenser. Projektet munder ud i et idékatalog, der bygger på Sønderborgs unges egne udsagn og perspektiver og indeholder idéer til tiltag, store som små, som kommunen, uddannelsesinstitutioner, undervisere, elevråd, civilsamfund og venner kan sætte i gang for at gøre en forskel for netop Sønderborgs unges trivsel. 

LÆS MERE

Innovation i ungeorganisationer 

Tænketanken Mandag Morgen kortlægger med denne analyse de nyskabelser, som de civile ungeorganisationer har iværksat under coronakrisen, og de væsentligste perspektiver og erfaringer herfra. Analysen, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte ungeorganisationer, skal tjene som inspiration til og grundlag for en fælles læringsforståelse af coronaresponsen blandt ungeorganisationerne, så vi kan fastholde og videreudvikle den innovationskraft, der blomstrede under krisen. 

LÆS MERE

Udsatte unge – Fra kanten til fællesskabet

Tænketanken Mandag Morgen står sammen med en række centrale aktører bag dette vidensgrundlag, der samler central viden om udsatte unge og deres deltagelse i samfundets brede fællesskaber – de fællesskaber som langt de fleste unge deltager i på deres uddannelser, i foreningslivet, og der hvor de bor. Vidensgrundlaget er blevet til på baggrund af en kortlægning af – primært dansk – litteratur samt interviews med centrale eksperter på området.

LÆS MERE

Hvem sagde ung og uengageret? 

Tænketanken Mandag Morgen, Netværket af Ungdomsråd og Tuborgfondet har i 2017 undersøgt og sat fokus på, hvordan unge engagerer sig i samfundet og tager del i demokratiet i dag. Det er der kommet et inspirationskatalog ud af, der giver et konkret indblik i de forskellige måder unge engagerer sig i samfundet på gennem cases, interviews, fortællinger og fakta. 

LÆS MERE
Tilbage til vidensfelt