Tilbage til Vidensfelter

Vi tror på, at børn og unge er mere end blot ’den kommende generation’. Børn og unge er seismografer, hvorigennem vi aflæser samfundets aktuelle udfordringer om alt fra mistrivsel og marginalisering til klimakrise, digital overophedning og demokratisk underskud. Samtidig er børn og unge ansvarlige, ressourcestærke og fællesskabsorienterede idemagere og entreprenører med løsninger på disse udfordringer og visioner for fremtidens trygge, demokratiske og bæredygtige nordiske velfærdssamfund.

I Tænketanken Mandag Morgen engagerer vi derfor børn og unge i meget stor skala i vores arbejde i Danmark og Norden. Det gælder også børn og unge i udsatte positioner. Vi inddrager, kortlægger, analyserer og fremmer deres stemmer, perspektiver og løsningsforslag gennem landsdækkende undersøgelser, konferencer, folkemøder og politikudvikling – både for bedre at forstå og formidle børn og unges livsverden og levede erfaringer, og for at kvalificere samtalen og løsningsmodellerne for, hvordan vi indretter fremtidens velfærdssamfund.

Ressourcepersoner

Projektkatalog

Futureproofing VET in the Nordics

Think Tank Monday Morning has partnered with the Danish National Center for Vocational Education and Training (NCE) on behalf of the Nordic Council of Ministers to carry out the project Futureproofing VET in the Nordics. Set to run from 2023-2025, the project will mobilize youth in the Nordic region to take part in the debate on and develop solutions for getting youth to choose and complete VET while linking this issue to youth well-being and marginalization. This we do through a series of Nordic Youth Relays held across the Nordics countries in which we include and give voice to young people.

READ MORE

Motiverende undervisning – ifølge børnene

Tænketanken Mandag Morgen og LEGO Fonden er gået sammen om at kortlægge danske skoleelevers erfaringer med meningsfuld og motiverende undervisning i grundskolen. Som den første af sin slags herhjemme vil den landsdækkende undersøgelse skabe et helt nyt vidensgrundlag, som kan bidrage til at afhjælpe den udbredte skoletræthed blandt elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Undersøgelsen byder på omfattende indsigter fra eleverne selv inklusive fra børn med særlige behov, fra lærerne og skolelederne samt en række best practice eksempler på virkningsfuld motivationsfremmende undervisning. Resultaterne lanceres og sættes til debat løbende i 2023. 

LÆS MERE

Børns digitale liv

Tænketanken Mandag Morgen har sammen med en række partnere under ADD-programmet gennemført en survey-analyse blandt 1.400 børn og unge om deres digitale liv. Analysen beskriver blandt andet, hvordan børn og unge handler, når de oplever ubehagelige ting på nettet, hvem de taler med og hvem de mener har ansvaret for at sikre en tryg online tilstedeværelse.

LÆS MERE

Det gode børneliv – ifølge børnene 

Sammen med LEGO Fonden har Tænketanken Mandag Morgen gennemført en stor landsdækkende undersøgelse af, hvad en hel generation af danske skolebørn synes, at et godt børneliv er. I undersøgelsen spørger vi over 1.700 børn i alderen 5-15 år fra hele landet og kombinerer spørgeskemaundersøgelsen med interviews og mobiletnografi. Undersøgelsen giver et unikt og bredt indblik i børns opfattelse af det gode børneliv på tværs af hverdagens betydningsfulde arenaer, hvor børnelivet udspiller sig: I familien, skolen og fritiden – og både online og offline.

LÆS MERE

The good lifeaccording to children 

Tænketanken Mandag Morgen and the LEGO Foundation comissioned the report The Good Life – according to children, which is the most comprehensive survey of children’s attitudes and values across all school-age children. The survey provides a unique insight into Danish children’s experiences of and attitudes to what constitutes a good life for children across the various arenas in their lives: in the family, at school and after school – and both online and offline.

LÆS MERE

Frirum som et værn mod mistrivsel 

Tænketanken Mandag Morgen gennemførte i 2022 en undersøgelse sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der adresserer den historisk høje mistrivsel blandt børn og unge og peger på en løsning; nemlig frirum. Undersøgelsen er baseret på en landsdækkende survey, dybdegående interviews, fokusgruppe-interviews og mobiletnografi.

LÆS MERE

TechRealungdommens techtopmøde

Tænketanken Mandag Morgen gennemførte i oktober 2022 det første store tech-topmøde for unge. Eventet samlede 800 unge fra ungdomsuddannelser i hele landet til en hel dag med fokus på at bringe unge ind i debatten om de store spørgsmål, dilemmaer og muligheder, der vokser ud af den teknologidrevne samfundsudvikling.

LÆS MERE

Unges holdning til tech

I 2021 gennemførte Tænketanken Mandag Morgen en analyse af unges holdninger til tech i samarbejde med DUF og den danske tech-ambassade. Analysen viser hvordan unge forholder sig til otte markante digitale samfundsudfordringer og bygger på diskussioner mellem 82 grupper af unge.

LÆS MERE

Unge på kanten – sammen om nye løsninger

Tænketanken Mandag Morgen sætter i denne publikation for Bikubenfonden fokus på de unge, som ikke er en del af den almene fællesskaber på ungdomsuddannelserne, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet. Debatoplægget tegner et portræt af de unge, der lever på kanten af samfundet, og identificerer hvad, der skal gøres anderledes i indsatsen. Publikationen dannede afsæt for Bikubenfondens nye strategi på ungeområdet.

LÆS MERE

Nordisk folkemødestafet om unges udenforskab

Tænketanken Mandag Morgen står bag en debatrække på folkemøderne i Norden i 2023 om, hvordan vi får flere unge med i positive fællesskaber. Alle fem Nordiske folkemødedebatter bindes sammen af et stafetelement, hvor den første debat i et nordisk land giver en central udfordring og erfaring om unges ‘udenforskab’ videre til den næste nordiske debat. På den måde etableres en fælles nordisk fortælling om både barrierer og løsninger for at få flere unge med i betydende fællesskaber. Indsigterne anvendes i udviklingen af en ny tværnordisk civilsamfundsplatform og som inspiration til Nordisk Ministerråds kommende tre-årige handlingsplan om øget social sammenhængskraft i Norden.

LÆS MERE

Børn og unges erfaringer med ubehagelige oplevelser online 

Tænketanken Mandag Morgen har udført den kvalitative undersøgelse ‘Børn og unges ubehagelige oplevelser online’ i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge. Undersøgelsen, der går tæt på børn og unges syn på dårlige oplevelser på internettet, viser, at børn og unge oplever, at krænkelser og ubehagelige oplevelser online er udbredte og en del af præmissen for deres digitale liv.

LÆS MERE

Bryd barrieren

I samarbejde med Red Barnet og Lauritzen Fonden har Tænketanken Mandag Morgen foretaget analysen ’Bryd barrieren’, som belyser, hvilke unge der står uden for fritidsfællesskaberne, hvilke barrierer der forhindrer deres deltagelse, og hvilke potentialer der er for at få flere unge i udsatte positioner med i positive fritidsfællesskaber.

LÆS MERE

Hvordan tager vi bedre hånd om børn og unge med Binge Eating Disorder (BED)?

Tænketanken Mandag Morgen har sammen med Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser indsamlet og formidlet den eksisterende viden om Binge Eating Disorder (BED) blandt børn og unge, og sat problematikken på dagsordenen. Blandt andet gennem debatoplæg, en podcast og en rundbordssamtale med nøgleaktører, samt via det første danske litteraturstudie om behandling af børn og unge med BED og subklinisk BED.

LÆS MERE

Trivsel og leg ifølge børnene 

Tænketanken Mandag Morgen foretog i 2021 det første systematiske litteraturstudie af skolebørns holdninger til et godt børneliv på tværs af de betydningsfulde hverdagsarenaer: Familien, skolen og fritidslivet. Formålet med litteraturstudiet var at afdække den nyere skandinaviske børneforsknings svar på spørgsmålet: Hvordan oplever børn selv deres trivsel og leg i hverdagen? 

LÆS MERE

Ungelivet under og efter corona 

Tænketanken Mandag Morgen undersøgte i 2021 i samarbejde med Sønderborg Kommune, hvordan kommunens unge oplevede, at corona-krisen påvirkede dem, og hvilke bekymringer de gjorde sig om krisens varige konsekvenser. Undersøgelsen mundede ud i et idékatalog med konkrete forslag til tiltag, som forvaltningen, uddannelsesinstitutioner, undervisere, elevråd, civilsamfund og venner kan sætte i gang for at gøre en forskel for de unges trivsel.

LÆS MERE

Innovation i ungeorganisationer 

Tænketanken Mandag Morgen kortlægger med denne analyse de nyskabelser, som de civile unge-organisationer iværksatte under corona-krisen, og de væsentligste perspektiver og erfaringer fremadrettet. Analysen, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, havde til formål at skabe en fælles læringsforståelse, der danner grundlag for at fastholde og videreudvikle den innovationskraft, der blomstrede under krisen. 

LÆS MERE

Udsatte unge – Fra kanten til fællesskabet

Tænketanken Mandag Morgen står sammen med en række centrale aktører bag dette vidensgrundlag, der samler central viden om udsatte unge og deres deltagelse i samfundets brede fællesskaber. Vidensgrundlaget er blevet til på baggrund af en kortlægning af litteratur samt interviews med centrale eksperter på området.

LÆS MERE

Hvem sagde ung og uengageret? 

Tænketanken Mandag Morgen, Netværket af Ungdomsråd og Tuborgfondet undersøgte i 2017, hvordan unge engagerer sig i samfundet og tager del i demokratiet. Det er der kommet et inspirationskatalog ud af, der giver et konkret indblik i de forskellige måder unge engagerer sig i samfundet på gennem cases, interviews, fortællinger og fakta. 

LÆS MERE

Samarbejdspartnere

Samarbejds-
partnere

Vores samarbejdspartnere er alle offentlige, private, faglige, filantropiske og frivillige organisationer og virksomheder, som gerne vil forstå og bidrage til udviklingen af vores samfund.