TILBAGE TIL VIDENSFELT

Projektkatalog

Fremtidens beskæftigelsesindsats – projekt for 6-byerne

I samarbejde med landets seks største kommuner vil Tænketanken Mandag Morgen i 2023 indsamle og formidle fakta, erfaringer og forslag, som kan bane vejen mod en ny og forbedret beskæftigelsesindsats. Projektet er et indspil i Regeringens varslede reform af beskæftigelses-systemet, som blandt andet lægger op til at lukke jobcentrene, spare tre milliarder kroner årligt og lave en forbedret indsats for de ledige, som har det allersværest.

LÆS MERE

Et stærkere nordisk civilsamfund på socialområdet

Med en lang række projekter arbejder Tænketanken Mandag Morgen for at skabe et stærkere nordisk civilsamfund på socialområdet.  Tænketanken Mandag Morgen har blandt andet arbejdet med denne problemstilling i projekter såsom: Nordisk Topmøde for Civilsamfund 2021, Nordisk Civilsamfundsplatform på socialområdet og Nordisk folkemødestafet. 

LÆS MERE

Innovation på socialområdet – læring i en krisetid

Tænketanken Mandag Morgen kortlagde i samarbejde med Bikubenfonden den innovation, der fandt sted på socialområdet under corona-nedlukningen af samfundet i foråret 2020 samt de barrierer og drivere, der påvirkede innovationen. Undersøgelsen bygger på et omfattende kvantitativt og kvalitativt datamateriale.

LÆS MERE

Nordisk Folkemødestafet

Tænketanken Mandag Morgen står bag en debatrække på folkemøderne i Norden om, hvordan vi får flere unge med i positive fællesskaber. Debatterne bindes sammen ved hjælp af et stafetelement, hvor den første debat giver en central udfordring og et spørgsmål videre til den næste debat. Indsigterne anvendes i udviklingen af civilsamfundsplatformen samt som inspiration ifm. Ministerrådets arbejde med den nye handlingsplan ifm. 2030 visionen. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd og afvikles i sommeren 2023.

LÆS MERE

Nordisk Civilsamfundsplatform på socialområdet

Nordisk Civilsamfundsplatform på socialområdet skal engagere et stort antal frivillige sociale organisationer på tværs af Norden og muliggøre systematisk erfaringsudveksling. Driften forankres tværnordisk gennem tæt samarbejde mellem organisationer i hele Norden. I projektets indledende fase varetages arbejdet af Tænketanken Mandag Morgen og Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

LÆS MERE

Nordisk topmøde for civilsamfund / Road Maps 2022+ 

I samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde afholdt Tænketanken Mandag Morgen det første Nordiske topmøde for civilsamfund. Gennem inddragende, videns-genererende og debatskabende aktiviteter engagerede topmødeforløbet mere end 250 aktører fra det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet fra hele Norden. Topmødeforløbet blev afsluttet med udgivelsen af Road Maps 2022+, der anviser nye veje til at skabe stærkere nordiske civilsamfund på socialområdet. 

LÆS MERE

Bryd barrieren

I samarbejde med Red Barnet og Lauritz Fonden har Tænketanken Mandag Morgen foretaget analysen ’Bryd barrieren’, som belyser, hvilke unge der står uden for fritidsfællesskaberne, hvilke barrierer der forhindrer deres deltagelse, og hvilke potentialer der er for at få flere unge i udsatte positioner med i positive fritidsfællesskaber.

LÆS MERE

Nye veje i indsatsen – 4-byernes bidrag til reformkommissionen

København, Odense, Aalborg og Aarhus Kommune (4-byerne) bidrager sammen med Tænketanken Mandag Morgen til Reformkommissionens arbejde igennem en åben og inddragende proces, hvor hver by har været tovholder på et tema, der spiller ind i kommissionens arbejde. På den baggrund har Tænketanken Mandag Morgen identificeret barrierer og stillet  forslag til Reformkommissionen om, hvordan vi styrker partnerskaber, ungeområdet, opkvalificering og integration.

LÆS MERE

Innovation i ungeorganisationer 

Tænketanken Mandag Morgen kortlægger med denne analyse de nyskabelser, som de civile ungeorganisationer har iværksat under coronakrisen, og de væsentligste perspektiver og erfaringer herfra. Analysen, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte ungeorganisationer, skal tjene som inspiration til og grundlag for en fælles læringsforståelse af coronaresponsen blandt ungeorganisationerne, så vi kan fastholde og videreudvikle den innovationskraft, der blomstrede under krisen.

LÆS MERE

Udsatte unge: Fra kanten til fællesskabet

Tænketanken Mandag Morgen står sammen med en række centrale aktører bag dette vidensgrundlag, der samler central viden om udsatte unge og deres deltagelse i samfundets brede fællesskaber – de fællesskaber som langt de fleste unge deltager i på deres uddannelser, i foreningslivet, og der hvor de bor. Vidensgrundlaget er blevet til på baggrund af en kortlægning af – primært dansk – litteratur samt interviews med centrale eksperter på området.

LÆS MERE

Unge på kanten sammen om nye løsninger 

Tænketanken Mandag Morgen sætter i dette projekt fokus på de unge, som ikke er en del af fællesskaberne på uddannelserne, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet. Debatoplægget tegner et portræt af de unge, der lever på kanten af samfundet, og identificerer hvad, der skal gøres anderledes i indsatsen.

LÆS MERE

Når valgfesten udebliver

Tænketanken Mandag Morgen står bag et idékatalog, der klarlægger årsagerne til, at nogle borgere vender demokratiet ryggen, og som fremlægger forslag til initiativer, der kan øge valgdeltagelsen. Idékataloget baserer sig på fokusgrupper, interviews og drøftelser med eksperter, og er særligt rettet mod kommuner, regioner, boligorganisationer, uddannelsesinstitutioner, foreninger og civilsamfundsorganisationer. Publikationen blev lanceret forud for kommunal- og regionsrådsvalget i 2021.

LÆS MERE

Bystrategisk Udsynkonferencerække med Landsbyggefonden 

Projektet Bystrategisk Udsyn er en serie af konferencer, som Tænketanken Mandag Morgen arrangerede i samarbejde med Landsbyggefonden. Her samledes centrale aktører for at udveksle løsninger og visioner for byernes fremtid med udgangspunkt i de almene boliger og det brede samarbejde.

LÆS MERE

Nyt vidensgrundlag om udsatte unge i Holbæk 

Tænketanken Mandag Morgen leverede på opdrag fra Holbæk Kommune en dybdegående analyse af, hvem de udsatte unge er i Holbæk, og fremlagde inspirationsindspark til kommunens fremadrettede arbejde med unge i udsatte positioner. Resultaterne blev leveret i form af både fremlæggelser og en skriftlig rapport.

LÆS MERE
TILBAGE TIL VIDENSFELT