Tilbage til Vidensfelter

Vi tror på, at der kan og skal findes svar på det voksende og i tiltagende grad næsten kroniske sociale ’udenforskab’, som presser de nordiske velfærdssamfund i disse år. Stigende ensomhed og mental mistrivsel, ulighed i sundhed, unge uden fodfæste på arbejdsmarkedet, dalende deltagelse i fritidens fællesskaber og på samfundets mange demokratiske arenaer er alle eksempler på såkaldt ’vilde problemer’, som har bidt sig fast i velfærdssamfundet, og som koster både livskvalitet, menneskeliv og samfundskroner. Årsagerne til den udbredte marginalisering og udsatheder er i sagens natur mange og komplekse, og løsningerne skal derfor også findes gennem nye metoder, tilgange og samarbejder.

I Tænketanken Mandag Morgen kortlægger, analyserer og formidler vi den samfundsmæssige udvikling, som skaber den stigende marginalisering. Samtidig er vi optaget af gennem nye partnerskaber, borgerinddragelse og social innovation at identificere og afprøve nye løsninger og tiltag, som fremmer inklusion og sammenhængskraft, medborgerskab og fællesskab i både civilsamfundet, på arbejdsmarkedet og i den offentlige sektor.

Ressourcepersoner

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Projektkatalog

Gentænkning af velfærden og fremtidens socialområde

Tænketanken Mandag Morgen og seks af landets største byer har i slutningen 2023 indsamlet og formidlet fakta og forslag til at gentænke velfærden på det specialiserede socialområde. Samarbejdet har ført til fem anbefalinger rettet mod regeringen og ekspertudvalget på socialområdet med et ønske om at styrke indsatserne og adressere udfordringer på området. Anbefalingerne blev lanceret til en konference med politiske repræsentanter fra byerne og ekspertudvalget samt borgerorganisationer.

LÆS MERE

Fremtidens beskæftigelsesindsats – projekt for 6-byerne

I samarbejde med seks af landets største kommuner har Tænketanken Mandag Morgen i 2023 indsamlet og formidlet fakta, erfaringer og forslag, som kan bane vejen for en ny og forbedret beskæftigelsesindsats. Samarbejdet har ført til en videnskortlægning og syv principper for en ny og bedre beskæftigelsesindsats, som blev præsenteret og lanceret til en konference med politiske repræsentanter for 6-byerne, beskæftigelsesministeren og Reformkommissionen. Baggrunden for samarbejdet er regeringens varslede reform af beskæftigelsesområdet, som blandt andet lægger op til at lukke jobcentrene, spare tre milliarder kroner årligt og lave en forbedret indsats for de ledige, som har det allersværest.

LÆS MERE

Et stærkere nordisk civilsamfund på socialområdet

Tænketanken Mandag Morgen driver en række programmer og initiativer i samarbejde med Nordisk Ministerråd og partnere i hele Norden med det formål at skabe stærkere og mere samarbejdende nordiske civilsamfund på socialområdet, som kan bidrage til at finde relevante og bæredygtige svar på de udbredte udfordringer med vigende social sammenhængskraft og øget ulighed i de nordiske velfærdssamfund. Vores arbejde med den vigtige nordiske dagsorden er koncentreret om tre store initiativer: Nordisk topmøde for civilsamfund, Nordisk civilsamfundsplatform på socialområdet og Nordisk folkemødestafet. 

LÆS MERE

Innovation på socialområdet – læring i en krisetid

Tænketanken Mandag Morgen kortlagde i samarbejde med Bikubenfonden den vidtgående innovation, der fandt sted på socialområdet i Danmark under corona-nedlukningen af samfundet i foråret 2020. Undersøgelsen belyste med afsæt i et omfattende kvantitativt og kvalitativt datamateriale både barrierer og drivere for den nødvendige organisatoriske transformation og ydelsesmæssige innovation i en krisetid. Analyse-rapporten præsenterer et omfattende datamateriale samt en række inspirerende case-historier fra organisationer og profilinterviews med ledere på socialområdet.

LÆS MERE

Nordisk folkemødestafet om unges udenforskab

Tænketanken Mandag Morgen står bag en debatrække på folkemøderne i Norden i 2023 om, hvordan vi får flere unge med i positive fællesskaber. Alle fem Nordiske folkemødedebatter bindes sammen af et stafetelement, hvor den første debat i et nordisk land giver en central udfordring og erfaring om unges ‘udenforskab’ videre til den næste nordiske debat. På den måde etableres en fælles nordisk fortælling om både barrierer og løsninger for at få flere unge med i betydende fællesskaber. Indsigterne anvendes i udviklingen af en ny tværnordisk civilsamfundsplatform og som inspiration til Nordisk Ministerråds kommende tre-årige handlingsplan om øget social sammenhængskraft i Norden.

LÆS MERE

Unge på kanten sammen om nye løsninger 

Tænketanken Mandag Morgen sætter i denne publikation for Bikubenfonden fokus på de unge, som ikke er en del af den almene fællesskaber på ungdomsuddannelserne, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet. Debatoplægget tegner et portræt af de unge, der lever på kanten af samfundet, og identificerer hvad, der skal gøres anderledes i indsatsen. Publikationen dannede afsæt for Bikubenfondens nye strategi på ungeområdet.

LÆS MERE

Nordisk civilsamfundsplatform på socialområdet

Nordisk Civilsamfundsplatform på socialområdet er et flerårigt initiativ, som har til formål at engagere et stort antal frivillige sociale organisationer på tværs af Norden for at fremme organisatorisk udvikling, videndeling og samarbejde om at finde svar på fælles sociale udfordringer i de nordiske velfærdssamfund. Det tværnordiske initiativ drives i den indledende opstartsfase over to år af Tænketanken Mandag Morgen og Center for Frivilligt Socialt Arbejde i tæt samarbejde med partner-organisationer i Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland.

LÆS MERE
GÅ TIL PROJEKTETS HJEMMESIDE

Nordisk topmøde for civilsamfund / Road maps 2022+

Tænketanken Mandag Morgen arrangerede i 2021 i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde det første Nordiske topmøde for civilsamfund. Gennem en videns-genererende og debatskabende tværnordiske aktiviteter op til selve topmødet engagerende vi mere end 250 aktører fra det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet fra hele Norden inklusiv ministre og parlamentarikere. Topmødeforløbet afsluttedes med udgivelsen af Road Maps 2022+, der anviser nye veje til at skabe stærkere nordiske civilsamfund på socialområdet. 

LÆS MERE

Civilsamfundets Fællesdag

Tænketanken Mandag Morgen arrangerede i årene 2017-2019 et stort årligt, fagligt event for og med hele det danske civilsamfund for at debattere civilsamfundets værdi for og rolle i at finde løsninger på udbredte, komplekse velfærdsudfordringer.

LÆS MERE

Bryd barrieren

I samarbejde med Red Barnet og Lauritzen Fonden har Tænketanken Mandag Morgen foretaget analysen ’Bryd barrieren’, som belyser, hvilke unge der står uden for fritidsfællesskaberne, hvilke barrierer der forhindrer deres deltagelse, og hvilke potentialer der er for at få flere unge i udsatte positioner med i positive fritidsfællesskaber.

LÆS MERE

Nye veje i indsatsen – 4-byernes bidrag til Reformkommissionen

København, Odense, Aalborg og Aarhus Kommune (4-byerne) gik i 2021 sammen med Tænketanken Mandag Morgen om at levere et kommunalt erfaringsbaseret bidrag til Reformkommissionens arbejde med 2-generationsreformer. På baggrund af fire kommunalt baserede workshops om de betydende problemstillinger i Reformkommissionens arbejde: Partnerskaber, ungeområdet, opkvalificering og integration, stod Tænketanken Mandag Morgen for at udvikle og lancere et anbefalingskatalog til Reformkommissionen.

LÆS MERE

Innovation i ungeorganisationer 

Tænketanken Mandag Morgen kortlægger med denne analyse de nyskabelser, som de civile ungeorganisationer har iværksat under coronakrisen, og de væsentligste perspektiver og erfaringer herfra. Analysen, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte ungeorganisationer, skal tjene som inspiration til og grundlag for en fælles læringsforståelse af coronaresponsen blandt ungeorganisationerne, så vi kan fastholde og videreudvikle den innovationskraft, der blomstrede under krisen.

LÆS MERE

Udsatte unge: Fra kanten til fællesskabet

Tænketanken Mandag Morgen står sammen med en række centrale aktører bag dette vidensgrundlag, der samler central viden om udsatte unge og deres deltagelse i samfundets brede fællesskaber – de fællesskaber som langt de fleste unge deltager i på deres uddannelser, i foreningslivet, og der hvor de bor. Vidensgrundlaget er blevet til på baggrund af en kortlægning af – primært dansk – litteratur samt interviews med centrale eksperter på området.

LÆS MERE
Når valgfesten udebliver

Når valgfesten udebliver

Tænketanken Mandag Morgen står bag denne undersøgelse, der belyser årsagerne til, at nogle borgere vender demokratiet ryggen, og fremlægger konkrete forslag og ideer til initiativer, der kan øge valgdeltagelsen. Undersøgelsen, som er baseret på et omfattende kvalitativt datamateriale fra enkeltinterviews, fokusgrupper og ekspertinterviews, er særligt rettet mod kommuner, regioner, boligorganisationer, uddannelsesinstitutioner, foreninger og civilsamfundsorganisationer. Publikationen blev lanceret forud for kommunal- og regionsrådsvalget i 2021.

LÆS MERE

Bystrategisk Udsynkonferencerække med Landsbyggefonden 

Bystrategisk Udsyn er en serie af landsdækkende konferencer i perioden 2020-2022, som Tænketanken Mandag Morgen arrangerede i samarbejde med Landsbyggefonden. Her samledes centrale aktører i og omkring den almene boligsektor for at udveksle erfaringer og drøfte visioner for byernes og landdistrikternes fremtid med udgangspunkt i de almene boliger.

LÆS MERE

Nyt vidensgrundlag om udsatte unge i Holbæk 

Tænketanken Mandag Morgen leverede på opdrag fra Holbæk Kommune en dybdegående analyse af, hvem de udsatte unge i Holbæk er, og fremlagde inspirationsindspark til kommunens fremadrettede arbejde med unge i udsatte positioner. Resultaterne blev leveret i form af både fremlæggelser og en skriftlig rapport.

LÆS MERE

Samarbejdspartnere

Samarbejds-
partnere

Vores samarbejdspartnere er alle offentlige, private, faglige, filantropiske og frivillige organisationer og virksomheder, som gerne vil forstå og bidrage til udviklingen af vores samfund.